OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

     1.1     Tyto obchodní podmínky internetového obchodu www.newbrand.cz, jehož provozovatelem je Monika Bartolomějová, se                      sídlem Mimoňská 629/15, 19000, Praha 9, IČO: 76623254, upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb, občanský                     zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi                   prodávajícím a jinou osobou prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího na www.newbrand.cz.

     1.2.    Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

     1.3.    Použité pojmy a termíny:

 

           - Kupujícím je osoba, která v souladu s těmito podmínkami vystaví prodávajícímu objednávku. Na kupujícího se vztahují                        všechna ustanovení těchto obchodních podmínek, s výjimkou ustanovení, která jsou výslovně určena pouze pro                                    kupujícího spotřebitele.

           - Kupujícím spotřebitelem je osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného                              výkonu svého povolání v souladu s těmito podmínkami vystaví prodávajícímu objednávku. Na kupujícího spotřebitele se                    vztahují všechna ustanovení těchto obchodních podmínek, zejména ustanovení, která jsou pro kupujícího spotřebitele                        výslovně určena.

           - Plněním se rozumí zboží dodávané prodávajícím v souladu s jeho předmětem podnikání.

           - Zbožím se rozumí výrobky, které jsou uvedeny na www.newbrand.cz názvem, opatřeny cenou a popř. objednávkovým                          číslem.

           - Objednávka je jednostranný právní úkon kupujícího, učiněný vůči prodávajícímu s cílem obdržet od něho plnění.

           - Reklamací se rozumí jednostranný právní úkon kupujícího směřující k uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží.                              Reklamace musí být učiněna v souladu s těmito obchodními podmínkami.

 

2.UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

     2.1.    Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu www.newbrand.cz je informativního charakteru a                          prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu týkající se tohoto zboží.

     2.2.   Objednávka kupujícího učiněná prostřednictvím internetových obchodu www.newbrand.cz je závazným návrhem                                kupujícího na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. Prodávající potvrdí neprodleně přijetí objednávky prostřednictvím                      emailu na emailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení je akceptací prodávajícího návrhu                  na uzavření kupní smlouvy.

     2.3.   Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do                            okamžiku odeslání zboží. Zrušení objednávky je kupující povinen prodávajícímu oznámit prostřednictvím emailu nebo                        telefonu.

     2.4.  Kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího.

     2.5.   Ceny zboží a služeb (např. poštovné) uvedené na webovém rozhraní jsou v CZK bez příslušné sazby DPH, jelikož prodávající                není plátce DPH.

     2.6.   Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu                  při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavření kupní smlouvy (náklady na internetové připojení,                      telefonní hovory) si hradí kupující sám.

     2.7.   Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího řádného plnění a není                                  přístupná třetím stranám.

 

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

     3.1.    Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu                                  následujícími způsoby:

         a.) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

         b.) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího;

         c.) bezhotovostně platební kartou;
 

     3.2.   Prodávající zasílá po převzetí zásilky daňový doklad o prodeji emailem. Doklad slouží zároveň, jako záruční list.

4. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

     4.1.   Náklady na poštovné a balné nese kupující dle způsobu, který zvolil při objednání zboží. Tyto náklady se řídí cenami                                uvedenými na www.newbrand.cz.

     4.2.  Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen                        převzít zboží při dodání. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v                          případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčící o neoprávněném                  vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

     4.3.  V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno                  v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným                způsobem doručení.

 

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, PRÁVA KUPUJÍCÍHO SPOTŘEBITELE

     5.1.    Kupující spotřebitel má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání                              důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v této                  lhůtě prostřednictvím emailu nebo písemně na adresu prodávajícího a kupující spotřebitel může využít vzorový formulář                    poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.

     5.2.   V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14)                dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím spotřebitelem. Odstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy, nese kupující                              spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží (např. přepravu) a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou                      povahu obvyklou poštovní cestou.

     5.3.   V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího spotřebitele do čtrnácti (14)                      dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího                                      spotřebitele přijal, pokud se s kupujícím spotřebitelem výslovně nedomluví na jiném způsobu, kterým kupujícímu                                spotřebiteli nevzniknou žádné další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu                                spotřebiteli dříve, než mu kupující spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Vrácení peněžních                  prostředků se vztahuje pouze na zboží, nikoliv na službu (jako např. pojištění zásilky, prodloužená záruka, prodloužená                          lhůta pro odstoupení apod.)

     5.4.   Kupující spotřebitel má v souladu s § 1832 občanského zákoníku nárok na vrácení finančních prostředků spojených s                            přepravou zboží (poštovné) při jeho pořízení (nikoli vrácení). Tento nárok je ovšem pouze ve výši nejlevnější varianty                                nabízené prodávajícím (i v případě, že kupující spotřebitel zvolil při objednávce dražší způsob přepravy).

     5.5.   Kupující spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné od kupní smlouvy                        odstoupit:

         a.) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (zakázková výroba);

         b.) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

         c.) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
 

     5.6.  Kupující spotřebitel bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, má                   prodávající nárok na úhradu škody vzniklé na zboží a je oprávněn tento nárok jednostranně započíst proti nároku                                   kupujícího spotřebitele na vrácení kupní ceny.

     5.7.   Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s                           rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva účinnosti a                           kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

     5.8.  Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoli od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě o tom                     kupujícího informuje prostřednictvím emailu na adresu uvedenou v objednávce a vrátí kupujícímu kupní cenu bez                               zbytečného odkladu.

 

6.PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

     6.1.   Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že v době kdy kupující zboží převzal:

         a.) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal                nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

         b.) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

         c.) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle                    smluveného vzorku nebo předlohy;

         d.) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo jakosti;

         e.) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 

     6.2.  Ustanovení uvedená v čl. 6.1. těchto obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro                       kterou byla nižší cena ujednána. U použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo               při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

     6.3.  Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při převzetí kupujícím. Projeví-li se vada v průběhu šesti                   (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

     6.4.  Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

         a.) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

         b.) na odstranění vady opravou věci;

         c.) na přiměřenou slevu z kupní ceny;

         d.) na odstoupení od smlouvy.
 

     6.5.  Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.                             Provedenou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího.

     6.6.  Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese Monika Bartolomějová, Mimoňská 629/15, 19000,

             Praha 9

     6.7.  K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem                                 Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line                               nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím                 a kupujícím z kupní smlouvy.

     6.8.  Na zboží poskytuje prodávající záruku (záruka za jakost) v délce 12 měsíců.

 

7. EVIDENCE TRŽEB

     7.1.   Prodávající vystavuje účtenky dle zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané emailem či v papírové podobě v                   závislosti na zvolené platební metodě a způsobu přepravy.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

     8.1.   Jak prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího je popsáno v sekci Ochrana osobních údajů zákazníků. Kupující bere na               vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat                         prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné.

 

9. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

     9.1.   Kupující nabývá vlastnické právo ke Zboží okamžikem přechodu nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího.

     9.2.  Je-li Kupující spotřebitelem, řídí se vztahy neupravené Kupní smlouvu zejména občanským zákoníkem a zákonem č.                           634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Není-li Kupující spotřebitelem, řídí se vztahy neupravené               Kupní smlouvu zejména občanským zákoníkem.

     9.3.   Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 20.8.2020 Tyto podmínky je provozovatel internetového obchodu Monika                                  Bartolomějová, oprávněn kdykoli měnit nebo doplňovat. V případě jejich zveřejnění na internetové stránce nabývají                              účinnosti 2. dnem po zveřejnění. Novější podmínky ruší podmínky vydané dříve. Právní vztahy založené na                                                základě podmínek se posuzují podle podmínek platných v době vzniku právního vztahu.

 

 

  • Instagram - White Circle

©2020 by nBRD.